الموقع الجغرافي: Philadelphia
اللغات: English
النوع: Botany, Medical

موجود 11 كتب


Plantas medicinales de Filipinas. English

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome B., 1867- . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany, Medical / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / seeds / corolla و 4809 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Manual of the medical botany of the United States / by Rafinesque, A.M

بواسطة Rafinesque, C. S. (Constantine Samuel), 1783-1840 . النوع n-us--- / Botany, Medical / United States . الأسماء: leaves / flowers / plants / calix / seeds و 3108 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات


The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Pharmaceutical botany with glossary of botanical terms

بواسطة Youngken, Heber W. (Heber Wilkinson), 1885-1963 . النوع Botany / Dictionaries / Botany, Medical . الأسماء: leaves / plants / fruit / flowers / bacteria و 6383 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات