اللغات: Spanish; Castilian
النوع: Botany, Medical

موجود 5 كتب


Plantas medicinales de Filipinas. English

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome B., 1867- . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany, Medical / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / seeds / corolla و 4809 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Memoria sobre la historia del estudio de la botanica en la Nueva Granada

بواسطة Vezga, Florentino, 1833-1890 . النوع Plants / Colombia / Botany, Medical / Colombia / Indians of South America و 2 اكثر . الأسماء: la / una / sus / ser / nica و 740 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Plantas medicinales de Filipinas

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 . النوع Botany / Philippines / Botany, Medical . الأسماء: la / hojas / una / india / ca و 5201 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات