اللغات: Spanish; Castilian
النوع: Philippines

موجود 8 كتب


Plantas medicinales de Filipinas. English

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome B., 1867- . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany, Medical / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / seeds / corolla و 4809 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

no. 15573 no. 15573 UAHSS

بواسطة Malaspina, Alejandro, 1754-1809 / 1759-1825, 1759-1825.1 / 1846-1931, 1846-1931. 0 . النوع cl----- / a-ph--- / pn----- / Description and travel / Description and travel. 0 و 7 اكثر . الأسماء: la / ca / una / ser / pero و 18256 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

The medicinal plants of the Philippines

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 / Thomas, Jerome Beers, b. 1867 . النوع a-ph--- / Botany, Medical / Botany / Philippines . الأسماء: leaves / flowers / calyx / corolla / seeds و 5091 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Special publication / U.S. Coast and Geodetic Survey ; 3

بواسطة Algue, Jose, 1856- / 1856- . النوع a-ph--- / Philippines / Maps . الأسماء: ca / la / ba / pagurixus n. / papaipema n. و 1245 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Plantas medicinales de Filipinas

بواسطة Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925 . النوع Botany / Philippines / Botany, Medical . الأسماء: la / hojas / una / india / ca و 5201 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات