النوع: Permian

موجود 24 كتب


American Permian vertebrates

بواسطة Williston, Samuel Wendell, 1851-1918 . النوع Vertebrates, Fossil / Paleontology / Permian / Paleontology / United States . الأسماء: incertae sedis / american / vertebrates / reptilia / reptiles و 1739 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Chicago Natural History Museum) ; 796

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 . النوع n-us-tx / Amphibians, Fossil / Paleontology / Permian / Paleontology و 1 اكثر . الأسماء: trematops / sp / spigelia nov. / type / age و 39 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Chicago Natural History Museum) ; 737

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 . النوع n-us-tx / Reptiles, Fossil / Paleontology / Texas / Paleontology و 1 اكثر .
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Chicago Natural History Museum) ; 836

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 . النوع n-us-tx / Paleontology / Texas / Paleontology / Permian و 1 اكثر . الأسماء: vertebrates / area / delta / major / type و 323 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Field Museum of Natural History) ; 1119

بواسطة Schram, Frederick R., 1943- . النوع n-us-il / Trilobites / Illinois / Paleontology / Triassic و 4 اكثر . الأسماء: merostomoidea / arthropod / telson / arthropoda / arthropods و 341 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Chicago Natural History Museum) ; 736

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 . النوع n-us-tx / Reptiles, Fossil / Paleontology / Permian / Paleontology و 1 اكثر . الأسماء: herbivores / daphnopsis grandis / diaspidiotus gigas / dileptus gigas / diophrys grandis و 66 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

American Permian vertebrates

بواسطة Williston, Samuel Wendell, 1852-1918 . النوع Vertebrates, Fossil / Paleontology / Permian / Paleontology / United States . الأسماء: incertae sedis / american / vertebrates / reptilia / reptiles و 1750 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Chicago Natural History Museum) ; 695

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 . النوع n-us-tx / Diplocaulus / Paleontology / Permian / Paleontology و 1 اكثر . الأسماء: us c / dinodontosaurus brevirostris / type / data / s 2 و 135 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Field Museum of Natural History) ; 1005

بواسطة De Mar, Robert Eugene, 1931- . النوع n-us-tx / Longiscitula houghae / Paleontology / Permian / Paleontology و 2 اكثر . الأسماء: moon / trematops / broiliellus williston 1914 / fenestra / life و 53 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Publication (Field Museum of Natural History) ; 1090

بواسطة Olson, Everett Claire, 1910-1993 / Williams, Patricia M. . النوع n-us-ok / Vertebrates, Fossil / Paleontology / Oklahoma / Paleontology و 1 اكثر . الأسماء: vertebrates / incertae sedis / reptile / sp / type و 1336 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات