Biulleten Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdel geologicheskii